Rozeznanie cen rynkowych i wybór Wykonawcy na: „Usługa doradztwa, którego rezultatem będzie rekomendacja w postaci indywidualnego programu rozwoju (IPR) dla 1 przedsiębiorstwa MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, uczestnika projektu...

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako współrealizator projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” zwraca się z prośbą o złożenie oferty dot. rozeznania cen rynkowych i wyboru Wykonawcy na: „Usługa doradztwa, którego rezultatem będzie rekomendacja w postaci indywidualnego programu rozwoju (IPR) dla 1 przedsiębiorstwa MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, uczestnika projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”.

Zapytanie wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do przedmiotowej wiadomości.

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z niezbędnymi załącznikami do dnia 02 października 2020 rdo godziny 10:00

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Sekretariatu Zamawiającego, lub przesłania skanu podpisanej oferty na podany adres e-mail, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

  1. Wypełnioną, podpisaną, zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z oznaczeniem w temacie e-maila „OFERTA” nr zamówienia: ZP.28.67.2020/WWI/STARTUP z dnia 28.09.2020 r.
  2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nie oznakowania oferty zgodnie z określonymi wymaganiami niniejszego zapytania.
  3. Oferta w formie elektronicznej powinna zawierać pliki w jednym z formatów: PDF/JPG (Formularz ofertowy - skan).
  4. a) Zamawiający akceptuje pliki w formacie PDF i JPG, w tym spakowane w archiwum ZIP.
  5. b) Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w innym niż wskazany formacie, niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
  6. c) Wielkość wiadomości e-mail z ofertą nie powinna przekraczać (20 MB).

Brak zastosowania wskazanych w lit. a)-c) powyższych reguł odnoszących się do sposobu przesyłania Oferty, skutkujący nieskutecznym przesłaniem oferty do Zamawiającego w wymaganym terminie, skutkować będzie pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.

  1. W przypadku, w którym przesłanie oferty w sposób określony powyżej nie jest możliwe ze względu na wielkość lub charakter oferty, oferta winna zostać złożona w formie pisemnej, w sposób określony poniżej:
  2. Ofertę z załączonymi dokumentami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Sekretariat pok. nr 114 (I piętro), w dni robocze W-MARR S.A. w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą (przesyłką poleconą). Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

OFERTA:

„Usługa doradztwa, którego rezultatem będzie rekomendacja w postaci indywidualnego programu rozwoju (IPR) dla 1 przedsiębiorstwa MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, uczestnika projektu „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”

Nr zamówienia: ZP.28.67.2020/WWI/STARTUP z dnia 28.09.2020 r.

Nie otwierać przed otwarciem ofert.”

Projekt pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00  w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Pobierz załącznik:

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu sierpień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 30 1
week 31 2 3 4 5 6 7 8
week 32 9 10 11 12 13 14 15
week 33 16 17 18 19 20 21 22
week 34 23 24 25 26 27 28 29
week 35 30 31

Zdjęcia lotnicze