Rozeznanie cen rynkowych i wybór Wykonawcy na: „Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego uczestników projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"

Szanowni Państwo,
 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako współrealizator projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania cen rynkowych i wyboru Wykonawcy na: „Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego uczestników projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator".Zapytanie stanowi załącznik do przedmiotowej wiadomości.

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2021 r. do godzin 10:00

Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Sekretariatu Zamawiającego, lub przesłania skanu podpisanej oferty na podany adres e-mail, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

1)     Wypełnioną, podpisaną ofertę bądź zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z oznaczeniem w temacie e-maila „OFERTA” nr zamówienia: ZP.28.24.2021/WWI/STARTUP z dnia 06.04.2021 r.

2)     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nie oznakowania oferty zgodnie z określonymi wymaganiami niniejszego zapytania.

3)     Oferta w formie elektronicznej powinna zawierać pliki w jednym z formatów: PDF/JPG (Formularz ofertowy - skan).

a)     Zamawiający akceptuje pliki w formacie PDF i JPG, w tym spakowane w archiwum ZIP.

b)     Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w innym niż wskazany formacie, niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

c)     Wielkość wiadomości e-mail z ofertą nie powinna przekraczać (20 MB).

Brak zastosowania wskazanych w lit. a)-c) powyższych reguł odnoszących się do sposobu przesyłania Oferty, skutkujący nieskutecznym przesłaniem oferty do Zamawiającego w wymaganym terminie, skutkować będzie pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.

4)       W przypadku, w którym przesłanie oferty w sposób określony powyżej nie jest możliwe ze względu na wielkość lub charakter oferty, oferta winna zostać złożona w formie pisemnej, w sposób określony poniżej:

5)       Ofertę z załączonymi dokumentami można złożyć także osobiście w siedzibie Zamawiającego Sekretariat pok. nr 114 (I piętro), w dni robocze W-MARR S.A. w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą (przesyłką poleconą). Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

OFERTA:

„Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego uczestników projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”.

Nr zamówienia: ZP.28.24.2021/WWI/STARTUP z dnia 06.04.2021 r.

Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.Projekt pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00  w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że dokonała sprostowania błędu pisarskiego, w postępowaniu
o udzielenia zamówienia w trybie rozeznania cen rynkowych i wyboru Wykonawcy na: „Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na rzecz 13 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego uczestników projektu pt.: „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator";  nr zamówienia: ZP.28.24.2021/WWI/STARTUP z dnia 06.04.2021 r.

 

Sprostowanie stanowi załącznik do przedmiotowej wiadomości.

 
 

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

SALE SZKOLENIOWE          DO WYNAJĘCIA

Sale Szkoleniowe Bema

Sale Szkoleniowe Jagiellońska

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 13 1 2 3 4
week 14 5 6 7 8 9 10 11
week 15 12 13 14 15 16 17 18
week 16 19 20 21 22 23 24 25
week 17 26 27 28 29 30

Zdjęcia lotnicze